top of page

Privacybeleid en Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon de Fem en een cliënt waarop Salon de Fem deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 

2. Inspanningen Salon de Fem 

Salon de Fem zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Salon de Fem zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

 

3. Afspraken 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon de Fem melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon de Fem 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon de Fem de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Salon de Fem de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Salon de Fem moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

 

4. Betaling 

Salon de Fem vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Indien de betaling niet direct na afloop voldaan wordt en Salon de Fem een herinnering moet sturen, is Salon de Fem genoodzaakt €15 administratiekosten in rekening te brengen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy 

De cliënt voorziet Salon de Fem vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen Salon de Fem neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Salon de Fem behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon de Fem zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

 

6. Geheimhouding 

De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialist verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

7. Aansprakelijkheid 

Salon de Fem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Salon de Fem is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 

 

8. Garantie 

Salon de Fem geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door de specialist geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. In geval van een allergische reactie zal Salon de Fem geen geld retour geven. 

 

9. Beschadiging & diefstal 

Salon de Fem heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon de Fem meldt diefstal altijd bij de politie. 

 

10. Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Salon de Fem en de behandelende specialist. Salon de Fem moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Salon de Fem de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Salon de Fem en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

 

11. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon de Fem het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. 

 

12. Recht 

Op elke overeenkomst tussen Salon de Fem en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page